Thay chữ Sale bằng % giảm giá trong Woocommerce

Nhiều khi chúng ta không muốn hiển thị chữ SALE khi sản phẩm đó có chương trình giảm giá. Mà thay vào đó sẽ hiển thị phần trăm (%) giảm giá của sản phẩm đó. vậy chúng ta sẽ làm gì?

Bạn chỉ cần thêm đoạn code sau vào file functions.php của theme trang sử dụng là được nhé

/*
* Thay chữ Sale thành phần trăm (%) giảm giá
* Author: levantoan.com
*/
add_filter(‘woocommerce_sale_flash’, ‘devvn_woocommerce_sale_flash’, 10, 3);
function devvn_woocommerce_sale_flash($html, $post, $product){
return ‘<span class=”onsale”><span>’ . devvn_presentage_bubble($product) . ‘</span></span>’;
}
function devvn_presentage_bubble( $product ) {
$post_id = $product->get_id();
if ( $product->is_type( ‘simple’ ) || $product->is_type( ‘external’ ) ) {
$regular_price = $product->get_regular_price();
$sale_price = $product->get_sale_price();
$bubble_content = round( ( ( floatval( $regular_price )floatval( $sale_price ) ) / floatval( $regular_price ) ) * 100 );
} elseif ( $product->is_type( ‘variable’ ) ) {
if ( $bubble_content = devvn_percentage_get_cache( $post_id ) ) {
return devvn_percentage_format( $bubble_content );
}
$available_variations = $product->get_available_variations();
$maximumper = 0;
for ( $i = 0; $i < count( $available_variations ); ++ $i ) {
$variation_id = $available_variations[ $i ][‘variation_id’];
$variable_product = new WC_Product_Variation( $variation_id );
if ( ! $variable_product->is_on_sale() ) {
continue;
}
$regular_price = $variable_product->get_regular_price();
$sale_price = $variable_product->get_sale_price();
$percentage = round( ( ( floatval( $regular_price )floatval( $sale_price ) ) / floatval( $regular_price ) ) * 100 );
if ( $percentage > $maximumper ) {
$maximumper = $percentage;
}
}
$bubble_content = sprintf( __( ‘%s’, ‘woocommerce’ ), $maximumper );
devvn_percentage_set_cache( $post_id, $bubble_content );
} else {
$bubble_content = __( ‘Sale!’, ‘woocommerce’ );
return $bubble_content;
}
return devvn_percentage_format( $bubble_content );
}
function devvn_percentage_get_cache( $post_id ) {
return get_post_meta( $post_id, ‘_devvn_product_percentage’, true );
}
function devvn_percentage_set_cache( $post_id, $bubble_content ) {
update_post_meta( $post_id, ‘_devvn_product_percentage’, $bubble_content );
}
//Định dạng kết quả dạng -{value}%. Ví dụ -20%
function devvn_percentage_format( $value ) {
return str_replace( ‘{value}’, $value, ‘-{value}%’ );
}
// Xóa cache khi sản phẩm hoặc biến thể thay đổi
function devvn_percentage_clear( $object ) {
$post_id = ‘variation’ === $object->get_type()
? $object->get_parent_id()
: $object->get_id();
delete_post_meta( $post_id, ‘_devvn_product_percentage’ );
}
add_action( ‘woocommerce_before_product_object_save’, ‘devvn_percentage_clear’ );

Nguồn : https://levantoan.com

Trả lời

Google Ads Bảng giá Lý do nên chọn chúng tôi ? Quy trình quảng cáo Liên hệ nhận báo giá